wbg logo

科研成果

论文列表

Junnan Wan, Shengwei Wang, Andrew R. Leitch, Ilia J. Leitch, Jianbo Jian, Zhangyan Wu, Haiping Xin, Mijoro Rakotoarinivo, Guy Eric Onjalalaina, Robert Wahiti Gituru, Can Dai, Geoffrey Mwachala, Mingzhou Bai, Chenxi Zhao, Hongqi Wang, Shenglan Du, Neng Wei, Guangwan Hu, Sichong Chen, Xiaoya Chen, Tao Wan*, Qingfeng Wang*. 2024 . The rise of baobab trees in Madagascar . Nature, 629 : 1091-1099

Xiaowei Li, Hongjie Qin, Na Tang, Xiaolu Li*, Wei Xing*. 2024 . Microplastics enhance the invasion of exotic submerged macrophytes by mediating plant functional traits, sediment properties, and microbial communities . Journal of hazardous materials, 469 : 134032

Hong Zhang, Guihua Liu, Junjun Wu*. 2024 . The effect of land degradation and restoration on particulate and mineral-associated organic carbon . Applied Soil Ecology, 196 : 105322

Zhiguo Li, Yusi Fan, Runhua Zhang, Peng Chen, Xinxin Jing, Chenhao Lyu, Runqin Zhang, Yuefeng Li*, Yi Liu*. 2024 . Synergistic impacts of Landscape, Soil, and environmental factors on the spatial distribution of soil aggregates stability in the Danjiangkou reservoir area . Catena, 237 : 107840

Miaomiao Cai, Caifang Zhang, Caroline Njambi Ndungu, Guihua Liu, Wenzhi Liu*, Quanfa Zhang. 2024 . Linking ecosystem multifunctionality to microbial community features in rivers along a latitudinal gradient . Msystems, :

Jing Xu, Deshuang Huang, Xiujun Zhang*. 2024 . scmFormer Integrates Large-Scale Single-Cell Proteomics and Transcriptomics Data by Multi-Task Transformer . Advanced Science, : 2307835

Zhongming Ye, Yongdeng He, Pedro J. Bergamo, Michael C. Orr, Wen Huang, Xiaofang Jin, Hanning Lun, Qingfeng Wang, Chunfeng Yang*. 2024 . Floral resource partitioning of coexisting bumble bees: Distinguishing species-, colony-, and individual-level effects . Ecology, : e4284

Haoran Liu, Godfrey Kinyori Wagutu, Yuanyuan Chen, Xiuling Li*, Xiangrong Fan*. 2024 . The complete chloroplast genome sequence of Myricaria wardii Marquand 1929 (Tamaricaceae): a shrub species endemic to the Tibet Plateau . Mitochondrial DNA Part B-Resources, 9 : 367-370

Danli Deng, Gang He, Bangjing Ding, Wenzhi Liu*, Zhengjian Yang*, Lin Ma*. 2024 . Denitrification dominates dissimilatory nitrate reduction across global natural ecosystems . Global change biology, 30 : e17256

Zhihao Duan, Huiyun Song, Honghui Shi, Zhu Gao, Jipeng Mao, Yunpeng Cao*, Heqiang Huo, Juncheng Li, Xiaoling Wang*, Mengfei Lin*. 2024 . Postharvest treatment with Bacillus velezensis LX mitigates disease incidence and alters the microbiome on kiwifruit surface . Postharvest Biology and Technology, 211 : 112843