wbg logo

科研成果

论文列表

Yixuan Huang, Suting Zhao, Ling Xian, Wei Li, Cunyu Zhou*, Junyao Sun*. 2024 . Negative Effects of Butachlor on the Growth and Physiology of Four Aquatic Plants . Plants, 13 : 304

Shaomei Yang, Yan Deng, Junlin Shu, Xin Luo, Xiaoyan Peng, Ke Pan, Hao Jiang*. 2024 . Nitrate budget of a terrestrial-to-marine continuum in South China: Insights from isotopes and a Markov chain Monte Carlo model . Marine Pollution Bulletin, 199 : 116000

Bo Xu, Yuefen Li*, Yi Liu*. 2024 . Spatial Distribution of Soil Carbon and Nitrogen Content in the Danjiangkou Reservoir Area and Their Responses to Land-Use Types . Sustainability, 16 : 444

Jianping An*, Ruirui Xu, Xiaona Wang, Xiaowei Zhang, Chunxiang You*, Yuepeng Han*. 2024 . MdbHLH162 connects the gibberellin and jasmonic acid signals to regulate anthocyanin biosynthesis in apple . Journal of Integrative Plant Biology, 66 : 265–284.

Wuqin Xu, Chaoqian Ren, Xinyi Zhang, Hans Peter Comes, Xinhong Liu, Yingang Li, Christopher J. Kettle, Riina Jalonen, Hannes Gaisberger, Yazhen Ma*, Yingxiong Qiu*. 2024 . Genome sequences and population genomics reveal climatic adaptation and genomic divergence between two closely related sweetgum species . Plant Journal, :

Shijian Yang, Yongjiang Zhang, Ya Zhang, Junchu Peng, Caiyan Liu, Dawei Li*, Wen Guo*. 2024 . Divergence in cold tolerance promotes niche differentiation between diploid and polyploid kiwifruits along an altitudinal gradient in Southwest China . Oikos, : e10181

Chenhao Lyu, Zhiguo Li, Peng Chen, Xinxin Jing, Runqin Zhang, Yi Liu*. 2024 . Straw with different fermentation degrees mediate Se/Cd bioavailability by governing the putative iron reducing bacteria . Environmental pollution, 345 : 123496

Gang He, Mingzhu Lu, Manuel Delgado-Baquerizo*, Yuyi Yang*, Lin Ma, Siyue Li, Wenzhi Liu*. 2024 . The global-scale impacts of metallic nanoparticles on soil carbon dioxide emissions . Global Change Biology, 30 : e17164

Heyun Song, Heng Sun, Jia Xin, Dong Yang, Xianbao Deng, Juan Liu, Juanjuan Li, Minghua Zhang, Yuxin Wang, Mei Yang*. 2024 . Heyun Song, Heng Sun, Jia Xin, Dong Yang, Xianbao Deng, Juan Liu, Juanjuan Li, Minghua Zhang, Yuxin Wang, Mei Yang* . Plant Physiology and Biochemistry, 207 : 108339

Dongyue Yu, Yanjun Zhang*, Haishan Dang*, Quanfa Zhang. 2024 . Multiomics analyses reveal the mechanisms of the responses of subalpine treeline trees to phenology and winter low-temperature stress . Physiologia Plantarum, 176 : e14218