wbg logo

科研成果

论文列表

Vincent Okelo Wanga, Boniface K. Ngarega, Millicent Akinyi Oulo, Elijah Mbandi Mkala, Veronicah Mutele Ngumbau, Guy Eric Onjalalaina, Wyclif Ochieng Odago, Consolata Nanjala, Clintone Onyango Ochieng, Moses Kirega Gichua, Robert Wahiti Gituru, Guangwan Hu*. 2024 . Projected impacts of climate change on the habitat of Xerophyta species in Africa . Plant diversity, 46 : 91-100

Yunpeng Cao*, Wanzhen Mo, Yanli Li, Yao Xiong, Han Wang, Yingjie Zhang, Mengfei Lin*, Lin Zhang*, Xiaoxu Li*. 2024 . Functional characterization of NBS-LRR genes reveals an NBS-LRR gene that mediates resistance against Fusarium wilt . BMC biology, 22 : 45

Chunxia Jiang, Zelong Zhao, Hans-Peter Grossart, Feng Ju, Yi Zhao, Geoffrey Michael Gadd, Ewa Korzeniewska, Yuyi Yang*. 2024 . Health risk ranking of antibiotic resistance genes in the Yangtze River . Environmental science and ecotechnology, 21 : 100388

Aihui Jiang, Fengzhi Sun, Baolei Zhang, Quanyuan Wu, Shangshu Cai, Zhiwei Yang, Yong Chang, Rongqing Han, Sisi Yu*. 2024 . Spatiotemporal dynamics and driving factors of vegetation coverage around linear cultural heritage: A case study of the Beijing-Hangzhou Grand Canal . Journal of Environmental Management, 349 : 119431

Juanjuan Li, Lin Chen, Heyun Song, Jia Xin, Changchun Li, Mei Yang, Heng Sun*. 2024 . Systematic analysis of the expansin gene family in Nelumbo reveals candidate seed development responsive members in lotus (Nelumbo nucifera) . Scientia Horticulturae, 324 : 112578

Shuxin Liang, Weihong Zhang, Hans Peter Grossart, Geoffrey Michael Gadd, Wenzhi Liu*, Yuyi Yang*. 2024 . The unique climate shapes distinct life-history traits of abundant bacteria in Tibetan Plateau grassland soil . Science of the Total Environment, 908 : 168353

Xiaona Dong, Miaomiao Dai, Tongyi Yang, Lulu Chen, Hongxia Yu, Liwei Chen, Rudong Zhao*, Canlan Jiang*. 2024 . Mechanism of interaction between ascorbic acid and soil iron-containing minerals for peroxydisulfate activation and organophosphorus flame retardant degradation . Environmental research, 244 : 117883

Linchuan Fang, Zeming Wang*, Lingye Su*, Linzhong Gong*, Haiping Xin*. 2024 . Vitis Myb14 confer cold and drought tolerance by activating lipid transfer protein genes expression and reactive oxygen species scavenge . Gene, 890 : 147792

Yu Feng, Hans Peter Comes, Jun Chen, Shanshan Zhu, Ruisen Lu, Xinyi Zhang, Pan Li, Jie Qiu, Kenneth M. Olsen*, Yingxiong Qiu*. 2024 . Genome sequences and population genomics provide insights into the demographic history, inbreeding, and mutation load of two 'living fossil' tree species of Dipteronia . The Plant journal, 117 : 177–19

Hui Wang, Nan Ran, Huiqian Jiang , Qianqian Wang, Min Ye , Peter A. Bowler, Xiaofang Jin, Zhongming Ye*. 2024 . Complex floral traits shape pollinator attraction to flowering plants in urban greenspaces . Urban Forestry & Urban Greening, 91 : 128165