wbg logo

科研成果

论文列表

Sichong Chen, Xiaowen Hu*, Carol C. Baskin, Jerry M. Baskin. 2024 . A long-term experiment reveals no trade-off between seed persistence and seedling emergence . New Phytologist, 241 : 623-631

Ruoxi Zhang, Yudi Liu, Xian Zhang, Xiaomei Chen, Juanli Sun, Yun Zhao, Jinyun Zhang, Jialong Yao, Liao Liao*, Hui Zhou*, Yuepeng Han*. 2024 . Two adjacent NAC transcription factors regulate fruit maturity date and flavor in peach . New Phytologist, 241 : 632-649

Quan Zhou, Hang Shi, Rui He, Haikun Liu, Wenting Zhu, Shengjun Wu, Quanfa Zhang, Haishan Dang*. 2024 . Climate warming could free cold-adapted trees from C-conservative allocation strategy of storage over growth . Global Change Biology, 30 : e17016

Jing Gao, Guangjing Ma, Junjie Chen, Bancy Gichovi, Liwen Cao, Zhihao Liu*, Liang Chen*. 2024 . The B3 gene family in Medicago truncatula: Genome-wide identification and the response to salt stress . Plant Physiology and Biochemistry, 206 : 108260

Elizabeth Syowai Mutinda, Dongjuan Zhang, Felix Wambua Muema, Elijah Mbandi Mkala, Emmanuel Nyongesa Waswa, Wyclif Ochieng Odago, Clintone Onyango Ochieng, Moses Kirega Gichua, John Kamau Muchuku, Elizabeth Kamande, Guangwan Hu*. 2024 . The genus Balanophora J. R. Forst. & G. Forst. - Its use in traditional medicine, phytochemistry, and pharmacology: A review . Journal of Ethnopharmacology, 319 : 117276

Jian Zhang, Martin J. Kainz, Xingzhong Wang, Xiang Tan*, Quanfa Zhang. 2024 . Eutrophication and loss of riparian shading influence food quality and trophic relation in stream food webs . Water Research, 249 : 120926

Chunxia Jiang, Zelong Zhao, Dong Zhu, Xiong Pan, Yuyi Yang*. 2024 . Rare resistome rather than core resistome exhibited higher diversity and risk along the Yangtze River . Water Research, 249 : 120911

Weihong Zhang, Geetika Bhagwat , Thava Palanisami , Shuxin Liang, Wenjie Wan, Yuyi Yang*. 2024 . Lacustrine plastisphere: Distinct succession and assembly processes of prokaryotic and eukaryotic communities and role of site, time, and polymer types . Water Research, 248 : 120875

Shanwei Wang, Wei Xing, Liyuan Wang, Wei Li, Zuoming Xie, Wenmin Huang*. 2024 . Red light alleviates Cd toxicity in Egeria densa by modifying carbon-nitrogen metabolism and boosting energy metabolism . Aquatic Toxicology, 266 : 106804

Xiang Xiong, Wenjie Wan, Bangjing Ding, Miaomiao Cai, Mingzhu Lu, Wenzhi Liu*. 2024 . Type VI secretion system drives bacterial diversity and functions in multispecies biofilms . Microbiological Research, 279 : 127570