wbg logo

科研成果

论文列表

Xiaowei Li, Hongjie Qin, Na Tang, Xiaolu Li*, Wei Xing*. 2024 . Microplastics enhance the invasion of exotic submerged macrophytes by mediating plant functional traits, sediment properties, and microbial communities . Journal of hazardous materials, 469 : 134032

Hong Zhang, Guihua Liu, Junjun Wu*. 2024 . The effect of land degradation and restoration on particulate and mineral-associated organic carbon . Applied Soil Ecology, 196 : 105322

Zhiguo Li, Yusi Fan, Runhua Zhang, Peng Chen, Xinxin Jing, Chenhao Lyu, Runqin Zhang, Yuefeng Li*, Yi Liu*. 2024 . Synergistic impacts of Landscape, Soil, and environmental factors on the spatial distribution of soil aggregates stability in the Danjiangkou reservoir area . Catena, 237 : 107840

Miaomiao Cai, Caifang Zhang, Caroline Njambi Ndungu, Guihua Liu, Wenzhi Liu*, Quanfa Zhang. 2024 . Linking ecosystem multifunctionality to microbial community features in rivers along a latitudinal gradient . Msystems, :

Jing Xu, Deshuang Huang, Xiujun Zhang*. 2024 . scmFormer Integrates Large-Scale Single-Cell Proteomics and Transcriptomics Data by Multi-Task Transformer . Advanced Science, : 2307835

Zhongming Ye, Yongdeng He, Pedro J. Bergamo, Michael C. Orr, Wen Huang, Xiaofang Jin, Hanning Lun, Qingfeng Wang, Chunfeng Yang*. 2024 . Floral resource partitioning of coexisting bumble bees: Distinguishing species-, colony-, and individual-level effects . Ecology, : e4284

Haoran Liu, Godfrey Kinyori Wagutu, Yuanyuan Chen, Xiuling Li*, Xiangrong Fan*. 2024 . The complete chloroplast genome sequence of Myricaria wardii Marquand 1929 (Tamaricaceae): a shrub species endemic to the Tibet Plateau . Mitochondrial DNA Part B-Resources, 9 : 367-370

Danli Deng, Gang He, Bangjing Ding, Wenzhi Liu*, Zhengjian Yang*, Lin Ma*. 2024 . Denitrification dominates dissimilatory nitrate reduction across global natural ecosystems . Global change biology, 30 : e17256

Zhihao Duan, Huiyun Song, Honghui Shi, Zhu Gao, Jipeng Mao, Yunpeng Cao*, Heqiang Huo, Juncheng Li, Xiaoling Wang*, Mengfei Lin*. 2024 . Postharvest treatment with Bacillus velezensis LX mitigates disease incidence and alters the microbiome on kiwifruit surface . Postharvest Biology and Technology, 211 : 112843

Tiehu He, Weixin Ding, Xiaoli Cheng, Yanjiang Cai, Yulong Zhang,Huijuan Xia, Xia Wang, Jiehao Zhang, Kerong Zhang*, Quanfa Zhang. 2024 . Meta-analysis shows the impacts of ecological restoration on greenhouse gas emissions . Nature Communications, 15 : 2668